Restauracja obrazów z ołtarza Kościółka Św. Trójcy

Drodzy Parafianie,

za pośrednictwem mediów elektronicznych i tak łatwo dostępnych, chciałbym podzielić się kilkoma informacjami związanymi z pracami remontowymi w naszej Parafii. Odnoszą się one do kaplicy św. Trójcy (kościółka) oraz dotyczą cmentarza parafialnego.

Stan ołtarza wskazuje na potrzebę szybkich prac konserwatorskich, które mają przywrócić odpowiednie założenia estetyczno-plastyczne, odsłonić pierwotne lub odpowiednio wtórne warstwy na strukturze ołtarza, zrekonstruować złocenia i srebrzenia prawdziwym złotem i srebrem. Obiekt należy poddać natychmiastowej impregnacji wzmacniając i stabilizując jego konstrukcję. Całość prac ze względów technicznych, technologicznych oraz uwarunkowań budżetowych została podzielona na trzy etapy. Obecny, pierwszy etap, obejmuje: demontaż, transport, usunięcie wtórnych nawarstwień ze wszystkich elementów ołtarza, trucie szkodników drewna i impregnację strukturalną. Celem tych prac jest zatrzymanie procesu degradacji drewna sosnowego struktury oraz drewna lipowego snycerki ołtarzowej. Podejmowane działania są zabiegiem długotrwałym, wymagającym odpowiedniego całkowitego odparowania rozpuszczalników impregnatu. Dopiero po tym czasie, w drugim i trzecim etapie, będą kontynuowane prace konserwatorskie polegające na wyrównaniu powierzchni, likwidacji wszelkich ubytków struktur i snycerki. Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 roku parafia otrzymała dotację 25.000 zł na pierwszy z trzech etapów konserwacji technicznej ołtarza głównego  z kaplicy pw. Trójcy Świętej z wyłączeniem obrazu Matki Bożej Łaskawej. Dotacja stanowi 47% pierwszego etapu prac konserwatorskich ołtarza. Wkład własny parafii wynosi pozostałe 53% – 28.500 zł.

Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem (XVIII w.), zwaną Łaskawą, umieszczony w ołtarzu kaplicy św. Trójcy w Proszowicach jest przykładem maryjnego, tradycyjnego wizerunku kultowego schematu Hodegetrii. Hodegetria, z języka greckiego oznacza  „Wskazującą Drogę”. Jest to najstarszy i najbardziej rozpowszechniony typ ikonograficzny przedstawienia Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Obraz niewątpliwie był przemalowany i przesłonięty częściowo drewnianymi sukienkami. Na zdjęciu rentgenowskim widać przemalowaną twarz Pana Jezusa i Matki Boskiej oraz przemalowane ręce Pana Jezusa. Zakres prac związanych z obrazem podzielony został na dwa etapy. Koszt pierwszego etapu wynosi 23.348 zł, z czego wnioskowana kwota to 18.445 zł, a wkład własny parafii 4.900 zł. W związku z powyższym złożony został wniosek o dotacje do Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków.

Do Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków złożony został również wniosek o dotację na pracę przy renowacji więźby dachowej. Koszt prac przy więźbie dachowej został obliczony na kwotę 178.171 zł, przy wkładzie własnym parafii 37.500 zł. W zależności od wielkości przyznanej dotacji kwoty mogą ulec zmianie.

Kontynuując prace na cmentarzu podjąłem działania zmierzające do wpisania do rejestru zabytków najbardziej cennych nagrobków z naszego cmentarza. Planuję w przyszłości skierować wnioski do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o renowację najcenniejszych z nich.

Zwracam się z prośbą o dar modlitwy w intencji zaplanowanych prac, by „wszelkie nasze działania od Boga brały początek i w Bogu znajdowały swoje dopełnienie”.

Za wszelką życzliwość każdemu składam serdeczne Bóg zapłać.

ks. Jan Zwierzchowski, proboszcz