Poświęcenie pól

Zgodnie z tradycją, w naszej parafii, maj to czas obrzędu poświecenia pól. W tym obrzędzie wyrażamy swoją wdzięczność za dobrodziejstwa otrzymane od Boga, który stworzył cały świat i powierzył go ludziom. Modlimy się także o Błogosławieństwo Boże dla wszystkich pracujących w rolnictwie, o dobre urodzaje i o to, aby nikomu na ziemi nie brakowało chleba.

Dawniej obrzęd poświecenia pól łączono ze wspomnieniem św. Marka Ewangelisty (25 kwietnia), św. Izydora, patrona rolników (10 maja) lub sprawowano w dni modlitw o urodzaje (poniedziałek, wtorek i środę przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego).

W ostatnich latach zmienił się sposób sprawowania obrzędu. Przed laty kapłan razem z mieszkańcami całej wioski szedł na pola, pomiędzy łany zbóż. Obecnie taka forma poświęcenia pól pozostała już tylko w nielicznych miejscowościach. Procesja jest dużo krótsza niż kiedyś, wierni idą wygodnie po asfalcie, a liczba uczestników coraz mniejsza. Dlaczego?

Przyczyn jest kilka: niewiele osób mieszkających na wsi zajmuje się uprawą roli, wielu nie znajduje w sobie motywacji, by uczestniczyć w czymś, czego do końca nie rozumie. Zatarła się, myślę, prawda, że Bóg jest dawcą i źródłem wszelkiego życia. Bardziej skłonni jesteśmy wierzyć, że na obfitość plonów ma wpływ odpowiednie nawożenie, uprawa, opryski, pogoda, wyposażenie techniczne gospodarstw czy polisy ubezpieczeniowe. I wreszcie, co najistotniejsze: zagubiło się właściwe rozumienie błogosławieństwa. Często ma ono w powszechnym rozumieniu wymiar komercyjny według zasady: coś za coś.

Obrzęd błogosławieństwa pól jest wyrazem wiary w Bożą Opatrzność. Błogosławieństwo swoje źródło znajduje w Jezusie Chrystusie i wydarzeniu zbawczym. W Nim, w Jezusie Chrystusie, Bóg najpełniej pobłogosławił świat – przywrócił człowiekowi utracone życie, w Jezusie Chrystusie zostaliśmy usynowieni, obdarzeni mocą Ducha Świętego i staliśmy się dziedzicami nieba. Bóg daje wzrost roślinom, pozwala wzrastać plonom nie dlatego, że nam się to należy, ale dlatego, że nas kocha, wydał się za nas na krzyżu, troszczy się o zwyczajną ludzką codzienność. Przez wspólne błaganie skierowane do Boga nie tylko prosimy o błogosławieństwo, ale także o bycie Jego współpracownikiem w dziele przemiany świata. Już w raju Pan Bóg nakazał pierwszym rodzicom czynić sobie ziemię poddaną. I związał z tym Swe błogosławieństwo. Praktykowany dziś obrzęd poświęcenia pól jest kontynuacją tej współpracy z Bogiem.

W tym roku poświęcenie pól, ze względu na epidemię koronawirusa i towarzyszącymi jej przepisami sanitarnymi, ma formę stacjonarnej modlitwy przy wybranej kapliczce, poprzedzonej Mszą św. sprawowaną w kościele w intencji mieszkańców danej miejscowości. Gromadząc się przy krzyżu lub kapliczce przygotowujemy ołtarzyk z pasyjką, świecami i wodą do pobłogosławienia oraz zachowujemy obowiązujące przepisy sanitarne.

Plan poświęcenia pól:


17 maja 2020 r. Msze św.:
* o godz. 8.00 w intencji mieszkańców Łaganowa;
* o godz. 9.30 w intencji mieszkańców Kowar i Gniazdowic;
* o godz. 11.00 w intencji mieszkańców Opatkowic;
* o godz. 12.30 w intencji mieszkańców Górki Stogniowskiej.


24 maja 2020 r. Msze św.:
* o godz. 8.00 w intencji mieszkańców Jakubowic;
* o godz. 9.30 w intencji mieszkańców Makocic i Górki Jaklińskiej;
* o godz. 11.00 w intencji mieszkańców Stogniowic;
* o godz. 12.30 w intencji mieszkańców Szreniawy.


Sam obrzęd poświęcenia pól jest o godz. 16.00 w stałych miejscach.

Modlitwa poświęcenia pól
Boże, Ojcze nasz w niebie, Ty wiesz, czego nam potrzeba do życia godnego ludzi. Ty powierzyłeś człowiekowi ziemię, aby ją uprawiał i darzysz go ziarnem do siewu i chlebem do wzmocnienia sił. Wejrzyj na trud wszystkich pracujących na roli, w sadach i ogrodach, i spraw, swoim błogosławieństwem, aby ziemia, rośliny i drzewa  przyniosły oczekiwane plony. Ześlij deszcz z obłoków, aby użyźnił pola, sady i ogrody i okrył je zielenią. Udziel słońca, aby kwiat zaowocował i dojrzało zboże. Nie dozwól , aby plony uległy zniszczeniu, ale daj nam obfitość Twoich darów.

Spraw, aby wszyscy ludzie zachowali szacunek dla chleba, jako znak dziękczynienia wobec Ciebie. Dozwól nam z zebranego ziarna nakarmić nasze rodziny, podzielić się z głodnymi i przygotować też chleb na ofiarę dla Ciebie, aby przemieniony w Ciało Twojego Syna, stał się dla nas pokarmem na życie wieczne. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.