ŚRODA, 14 GRUDNIA, DZIEŃ SPOWIEDZI – CZAS OCZYSZCZENIA

W tym dniu kapłani będą spowiadać pół godziny przed Mszą św. do jej zakończenia. Msze św. o godz. 9.00, 11.00, 16.00 i 18.00. Zwracamy się z gorącym apelem by, w  sytuacji kiedy skład kapłanów w naszej parafii jest niepełny, skorzystać w środę z czasu łaski.

Przygotowanie do spowiedzi świętej
Św. Jan Paweł II tak pouczał i modlił się:
„Pomóż nam, Boże, odkryć ponownie i na nowo przeżyć sakrament pokuty w jego najgłębszym sensie. Pomóż przyjąć wezwanie do prawdziwego nawrócenia i podjąć je w łączności z Chrystu­sem Odkupicielem człowieka. Niech nasze nawrócenie będzie pełne – niech obejmie aspekt „nega­tywny”, czyli wyzwolenie z grzechu, jak i aspekt „pozytywny”, to znaczy wybór dobra ukazanego i pogłębionego przez Ewangelię. Niech nasze nawrócenie wyda owoce: niech zaowocuje w nas chrześcijańską miłością. Niech wypełni się nią nasza codzienność we wszystkich latach trzeciego milenium”.

Obrzędy pokuty pouczają (§ 6).
„Chrześcijanin, który po grzechu pod wpływem Ducha Świętego przystępuje do sakramentu pokuty, powinien przede wszystkim całym sercem nawrócić się do Boga. To wewnętrzne na­wrócenie serca, zawierające żal za grzechy i postanowienie nowego życia, wyraża się przez wyznanie grzechów wobec Kościoła, przez należyte zadośćuczynienie i poprawę życia”

1. Rachunek sumienia – mam dokładnie zbadać stan swojej duszy od ostatniej dobrej spowiedzi.
2. Żal za grzechy – mam szczerze żałować za wszystkie swoje grze­chy.
3. Mocne postanowienie poprawy – mam szczerze postanowić, że zrobię wszystko co w mojej mocy, aby w przyszłości unikać wszyst­kich grzechów.
4. Szczera spowiedź – mam wyznać Bogu wobec kapłana wszystkie moje grzechy ciężkie.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu – mam wykonać po­kutę, którą wyznaczy mi spowiednik.

Św. Jan Paweł II tak pouczał:
„Grzech, będąc obrazą świętości i sprawiedliwości Bożej oraz odrzuceniem osobistej przy­jaźni, jaką Bóg okazuje człowiekowi, wywołuje dwojaki skutek. Jeśli jest to grzech ciężki, po­zbawia człowieka komunii z Bogiem i w konsekwencji wyklucza go z udziału w życiu wiecz­nym. Jednakże skruszonemu grzesznikowi Bóg w swoim miłosierdziu wybacza ciężki grzech i daruje mu «karę wieczną», którą musiałby ponieść”.

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Duchu Święty,
Duchu światła i prawdy,
który przenikasz tajemnice serca ludzkiego, przed którym nie ma nic skrytego,
przyjdź i oświeć mój rozum,
abym przypomniał sobie moje grzechy i poznał ich złość.
Przyjdź i skrusz moje serce,
abym za te grzechy szczerze żałował, umocnij wolę do skutecznego postanowie­nia poprawy.